Diensten

Bomen Effect Analyse

In ons druk bevolkte land is ruimte een schaars goed geworden. Wonen, werken, natuur en recreatie vragen allemaal hun ruimte. In veel gevallen gaat dit goed samen, maar even zo vaak botsen ze met elkaar. Er moeten daarom keuzes gemaakt worden. Keuzes die in sommige gevallen grote gevolgen kunnen hebben voor de aanwezige bomen.

De Bomen Effect Analyse (BEA) is een instrument dat ingezet wordt om bomen beter in beeld te brengen bij bouw of aanleg. Met behulp hiervan wordt beoordeeld of een duurzame instandhouding van de houtopstand mogelijk is met uitvoering van de voorgenomen plannen. De BEA geeft richtlijnen voor de beoordeling, waardoor de effecten helder worden en zonodig voorwaarden gesteld kunnen worden aan de uitvoering van het werk. In de BEA-standaard zijn de strikte inhoudseisen waaraan een BEA moet voldoen vastgelegd. Aan iedere eis kan echter nog op verschillende manieren invulling gegeven worden, al naar gelang de aard van de bouw of aanleg in relatie tot de desbetreffende boom. Algemene Bomendienst Limburg denkt hierover graag met u mee.