Algemene Voorwaarden

1.         Toepasselijkheid

 

1.1               Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Algemene Bomendienst Limburg. (ABL).
1.2               Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met ABL een overeenkomst aangaat.
1.3                Algemene voorwaarden zoals door de opdrachtgever opgesteld gelden niet, tenzij deze schriftelijk door ABL zijn aanvaard.
1.4                Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.            Aanbiedingen

2.1         Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen en/of andere informatie, van de juistheid waarvan ABL mag uitgaan.

2.2           ABL heeft het recht, indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan haar wordt gegeven en waarvan kan worden vastgesteld dat met de door ABL verstrekte gegevens en methodieken wordt gewerkt, op een vergoeding. Deze worden, indien op schrift gesteld, berekend als advieskosten.
3.            Industrieel en intellectueel eigendom
                Tenzij anders overeengekomen is, behoudt ABL de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijzen worden gebruikt, ongeacht of aan de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
4.            Totstandkoming
                Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door ABL. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit een schriftelijke bevestiging door ABL, danwel uit het feit dat ABL uitvoering geeft aan de overeenkomst. De datum van de schriftelijke bevestiging, danwel indien van toepassing de feitelijke uitvoering door ABL, zal als datum van totstandkoming van de overeenkomst gelden. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, waaronder wijzigingen en afwijkingen op de algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien ABL dit schriftelijk heeft bevestigd en de koper/opdrachtgever hiertegen niet binnen acht dagen bezwaar heeft gemaakt. Zonder opgaaf van redenen blijft ABL steeds gerechtigd, ook indien zij ter zake een offerte heeft gedaan, orders te weigeren.
5.            Prijs
5.1           Alle prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, bij levering af magazijn ABL, tenzij vanwege ABL anders is vermeld.
5.2           De overeengekomen (verkoop) prijs is gebaseerd op de tijdens de aanvaarding geldende prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, heffingen opgelegd van overheidswege, vrachtprijzen en dergelijke.
5.3           ABL is gerechtigd de met koper/opdrachtgever overeengekomen prijs, indien en voor zover de termijn tussen de datum van aanvaarding en de aflevering of oplevering in tijdvak van drie maanden overschrijdt en de in de offerte genoemde prijzen en kosten zich wijzigen, na genoemde termijn, evenredig te wijzigen.
5.4           Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen zijn prijzen altijd exclusief eventuele werkzaamheden en andere in verband met de levering te maken kosten.
5.5           ABL heeft het recht ook na verzending van de orderbevestiging typ-, schrijf-, reken- en andere fouten in de prijsstelling te corrigeren wanneer deze fouten aan de hand van de bij aanvaarding geldende prijslijst kunnen worden aangetoond.
5.6           Indien de overeengekomen prijs hoger is dan euro 1000, – dan is ABL gerechtigd een aanbetaling op de overeengekomen prijs te vorderen.
6.            Levertijd
6.1           De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen.
6.2           De levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die de opdrachtgever aan ABL dient te verstrekken, en eventueel overeengekomen aanbetalingen in het bezit zijn van ABL.
6.3           De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat ABL kan blijven werken zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd. ABL is verplicht zich zo veel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht ABL schriftelijk te sommeren binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.
6.4           De boomverzorger staat in voor de echtheid van de door hem geleverde materialen overeenkomstig de omschrijving in de offerte.
7.            Medewerking en verplichtingen opdrachtgever
7.1           De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en zo tijdig wordt verricht, dat de van het aan ABL opgedragen werk geen vertraging ondervindt. Bij het niet voldoen is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk en vertraging.
7.2           De opdrachtgever is verplicht om ABL de juiste gegevens omtrent bodemgesteldheid, gegevens welke niet met het oog waarneembaar zijn, en dit in het bijzonder ten aanzien van de drukvastheid van de ondergrond en eventuele vervuiling van de grond, de nodige gegevens te verschaffen en voor de juistheid daarvan in te staan.
7.3           De opdrachtgever dient op zijn kosten te zorgen dat (het) terrein (en) voor het voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde materiaal bereikbaar is met vrachtwagens of verplantingsmachines.
7.4           De opdrachtgever is verplicht aan ABL alle gegevens te verstrekken ten aanzien van de ligging van de zich op het terrein bevindende kabels, leidingen en aanverwante zaken en deze op de door ABL aan te geven plaatsen bloot te leggen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens.
7.5           Indien de opdrachtgever de uitvoering van de in 7.3. vermelde graafwerkzaamheden aan ABL opdraagt en de leidingen blijken op de plaats van uitvoering anders te liggen dan in een rechte lijn tussen de twee proefsleuven, aanvaard ABL bij schade of later blijkende schade geen aansprakelijkheid.
8.            Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1           Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door ABL niet kan worden nagekomen ten gevolge van de omstandigheden die ABL bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, dit met inbegrip van blijvende verandering ten gevolge van weersomstandigheden, heeft ABL het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
8.2           Daarnaast heeft ABL het recht de nakoming van haar verplichtingen ook op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer.
8.3           Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of dat de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden, zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door ontbinding geleden of te lijden schade.
8.4           Als ABL haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, dan heeft zij recht op een vergoeding welke in verhouding staat met het verrichte werk.
9.            Wijzigingen van het aangenomen werk
9.1           Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht door de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, of doordat van de geschatte hoeveelheid wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.
9.2           Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op dezelfde basis.
9.3           Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het reeds verrekende en het nog te verrekenen minder werk, dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meerwerk overtreft, heeft ABL recht op een bedrag gelijk aan 50 % van het verschil om de kosten van gevoerde administratie en gevoerde toezicht te dekken. Tenzij het afkomstige minderwerk is gedaan op verzoek van ABL.
9.4           Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden daardoor kan worden beïnvloed. ABL zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
10.          Transport
10.1         Transport is vanaf het ogenblik van verzending voor risico van de opdrachtgever. Ook indien franco levering overeengekomen is, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer. Dit risico vervalt indien de transporteur schade veroorzaakt welke het gevolg is van omstandigheden welke buiten de invloedssfeer van de opdrachtgever valt.
10.2         Mocht artikel 1 niet in werking treden, dan is ABL nooit tot verdere schadevergoeding verplicht dan tot het bedrag dat zij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen. De eventuele schade aan de bomen dient vastgesteld te worden door een taxateur met relevante kennis van bomen en lid van de Nederlandse Vereniging voor Taxateurs van bomen.
11.          Oplevering
11.1         De opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.
11.2         Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:
                a.wanneer ABL schriftelijk of mondeling aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft goedgekeurd,
                b.wanneer ABL de factuur heeft ingezonden,
                c.bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
11.3         Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan, betaling van het volledige factuurbedrag binnen de gestelde termijn maakt deel uit van de overeenkomst. Afwijking van de betalingsverplichting wordt als eenzijdige opzegging beschouwt. De hieruit voortvloeiende rente en administratiekosten worden dan in rekening gebracht.
11.4         Bij onthouding van goedkeuring van het werk welke de oplevering in de weg staat, is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan ABL,
onder opgave van redenen. De
opdrachtgever dient echter binnen de daarvoor gestelde termijn dat deel van de factuur te voldoen waardoor diensten en/of goederen naar tevredenheid zijn geleverd.
12.          Eigendomsovergang
12.1         Van de geleverde of nog te leveren zaken blijft ABL eigenaar, en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan ABL voorbehouden, zolang koper/opdrachtgever de vorderingen van ABL ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst, alsmede de bedragen als bedoeld in de factuur, niet betaald heeft.
12.2         Tevens blijft ABL eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, voortvloeiende uit dergelijke overeenkomsten, niet betaald heeft en zolang de wederpartij vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
12.3         Zolang de koper/opdrachtgever bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, is deze niet gerechtigd op de door ABL geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen, de zaken te belenen, verhuren, uitlenen of onder hypothecair verband te brengen.
12.4         Bij doorlevering van de zaken voordat het eigendom aan de koper/opdrachtgever is overgegaan, wordt de derde koper bewaarder van de zaken ten opzichte van ABL. Een daartoe strekkend voorbehoud is koper/opdrachtgever verplicht bij doorlevering kenbaar te maken. Op de eerste aanmaning van ABL moet de koper en/of bewaarder de plaats wijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen en ABL in staat stellen tot het terugnemen van de zaken.
13.          Betaling
13.1         Alle betalingen dienen te geschieden na aflevering van de goederen, dan wel, in geval van oplevering, na oplevering, dan wel bij overeenkomsten strekkende tot het verrichten van enkele diensten, na volbrenging van de dienstverlening, dan wel binnen de op het orderformulier en of de factuur aangegeven betalingstermijn.
13.2         Betalingen dienen te geschieden ten kantore van ABL, dan wel via een aan te wijzen bank- girorekening.
13.3         Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
13.4         Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum is de wederpartij in verzuim en heeft ABL het recht, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, 1,5 % rente van het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 30 dagen of gedeelte daarvan dat betaling van het verschuldigde na verloop van genoemde termijn achterwege blijft, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.
13.5                        Is met betrekking tot een bepaalde transactiebetaling in termijnen overeengekomen dan is bij niet, of niet tijdige betaling, als hiervoor omschreven, van een der termijnen, het gehele bedrag direct opeisbaar.
13.6         Wanneer ABL door niet tijdige of geen betaling genoodzaakt wordt tot het nemen van incassomaatregelen, komen alle hieraan verbonden (buitengerechtelijke) kosten voor rekening van koper/opdrachtgever. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse orde van advocaten geadviseerd wordt, echter met een minimum van euro 80, -.
13.7         Indien koper/opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is ABL gerechtigd om, de werkzaamheden op te schorten, ook indien vaste levertijd is overeengekomen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. Voor de door ABL geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling, is in dit geval de koper/opdrachtgever aansprakelijk.
14.          Klachten
14.1         De opdrachtgever kan op een gebrek in prestatie geen beroep meer doen, indien niet binnen 10 dagen na oplevering het gebrek is ontdekt en schriftelijk is gemeld aan ABL.
14.2         Klachten over de juistheid van de facturering ten opzichte van de geleverde prestaties dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
15.          Aansprakelijkheid
                Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw en behoudens de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen, is ABL slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper/opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van ABL, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen ABL verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
15.1         In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, is ABL slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Uitgesloten is aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
15.2         ABL is in geen geval aansprakelijk;
                a.voor vergoeding van bedrijfsschade,
                b.voor schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt, of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Dit onder uitzondering van duidelijke schuld welke aan ABL duidelijk toegewezen kan worden (bijvoorbeeld het verkeerd neervallen van een boom en de daaruit voortvloeiende schade)
                c.voor schade veroorzaakt door opzet, nalatigheid of grove schuld van hulppersonen. Niet zijnde in dienst bij ABL.
                d.voor schade die ontstaat na het uitbrengen van een advies op basis van een uitgevoerd boomtechnisch onderzoek, doordat de boom of delen hiervan bezwijken.
15.3         De door ABL te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien op de bovenstaande bepaling geen beroep kan worden gedaan dan zal de door ABL te betalen schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst in geen geval meer bedragen dan 80 % van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door ABL aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief BTW.
15.5         In geval van onrechtmatige daad van ABL, of van een van haar werknemers waarvoor zij rechtens aansprakelijk is, is ABL aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever voor zover ontstaan door opzet of grove schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waartegen ABL verzekerd is. Dan wel schade waarvan geacht mag worden dat men daartegen verzekerd is.
15.5         Indien men schadevergoeding claimt, dan dient men dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan ABL gemeld te worden.
16.          Overmacht
16.1         Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
16.2         De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van ABL te komen: transport, – of bedrijfsstoringen, natuurrampen, in gebreke blijven van leveranciers van ABL en bijzondere weersomstandigheden.
17.          Ontbinding
17.1         Onverminderd het bepaalde in punt 4 kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving door ABL aan koper/opdrachtgever geheel dan wel gedeeltelijk worden beëindigd/ontbonden, op het tijdstip waarop de koper/opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of indien koper/opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. ABL zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
17.2         Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor de door ABL geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
18.          Geschillen
18.1         Op overeenkomsten met ABL is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Heerlen. Niet zijnde in enig ander land dan Nederland.
18.2         In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan nietigheid blootstaan.
19.          Addendum Nader Technisch Onderzoek
19.1         De tussen partijen gesloten overeenkomst is een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij ABL zich jegens opdrachtgever verbindt in haar opdracht advieswerkzaamheden te verrichten terzake boomtechnische aangelegenheden.
19.2         Een door ons uitgebracht advies inhoudende een goedkeuring van een boom is één jaar geldig. De opdrachtgever is na het verstrijken van deze periode zelf verantwoordelijk het inwinnen van vervolgadvies. ABL adviseert opdrachtgever in elk geval eenmaal per jaar advies in te winnen.
19.3         Wij zijn bevoegd werkzaamheden onder onze leiding door anderen te doen uitvoeren, zulks onverminderd onze verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
19.4         Zodra uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, om welke reden dan ook, (tijdelijk) niet mogelijk blijkt, dan zullen wij dit terstond kenbaar maken aan opdrachtgever en zullen partijen over de verdere uitvoering van de overeenkomst met elkaar in overleg treden.
19.5         Indien wij door overmacht (dit wil zeggen omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan ons zijn toe te rekenen) niet in staat zijn enige uit hoofde van een overeenkomst op ons rustende verplichting te voldoen, hebben wij te onzer keuze het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel door eenvoudige kennisgeving aan opdrachtgever en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
19.6         Wij maken voor de uitvoering van de opdracht gebruik van de gegevens die ons door opdrachtgever worden verstrekt. Opdrachtgever dient ons volledig te informeren over alle haar bekende informatie terzake de te onderzoeken bomen. Hierbij dient onder meer te worden gedacht aan de aanwezigheid van (op het moment van onderzoek wellicht niet waarneembare) schadelijke paddestoelen rondom of op de desbetreffende bomen. Ook gaat het hierbij om in het verleden uitgevoerde ondergrondse werkzaamheden of informatie over de ondergrondse situatie die redelijkerwijs ten tijde van het onderzoek niet direct waarneembaar is. KLIC meldingen zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
19.7         Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en/of (on)volledigheid van de door haar aan ons verstrekte gegevens. Ditzelfde geldt in het geval derden ten behoeve van opdrachtgever aan ons gegevens dienen te verstrekken.
19.8         Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de locatie waar wij onze werkzaamheden dienen te verrichten, ons de vrije mogelijkheden biedt de tussen partijen gesloten overeenkomst onbelemmerd en naar behoren uit te voeren, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn extra kosten en/of stagnatiekosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
19.9         Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen beëindigen/ontbinden indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, geliquideerd wordt, na schriftelijke ingebrekestelling daartoe onverkort tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, alsmede indien wij grond hebben te vrezen dat opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen en/of voor zover wij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd hebben zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
19.10                      In de onder punt 11 genoemde gevallen zijn wij bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd ons recht schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.
19.11                      Hoewel wij ons jegens opdrachtgever verbinden om naar beste kunnen uitvoering aan de aan ons verstrekte opdracht te geven, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook (waaronder begrepen schade voorvloeiend uit eventuele fouten in de meetgegevens en/of defecten in de gebruikte (meet)apparatuur), die opdrachtgever en/of een derde lijdt wegens niet behoorlijke nakoming van de opdracht, behoudens voor zover opdrachtgever bewijst dat ons opzet en/of grove schuld kan worden verweten.
19.12       Opdrachtgever vrijwaart ons gaaf en onvoorwaardelijk terzake van aanspraken van derden, welke ontstaan uit en/of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst.
19.13                      Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen van opdrachtgever, schade aan eigendommen van derden, bedrijfs- of stagnatieschade, dan wel enige andere (gevolg)schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
19.14                      Wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van redelijkerwijs niet te verwachten factoren c.q. omstandigheden, waarbij kan worden gedacht aan storm of overvloedige regenval waarmee wij redelijkerwijs geen rekening behoefden te houden.
19.15                      Elke aansprakelijkheid van ons vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing op opzegging is geëindigd. De opdracht wordt geacht in elk geval voltooid te zijn op de dag waarop wij (schriftelijk) advies aan opdrachtgever hebben uitgebracht.
19.16                      Indien en voor zover wij, ondanks het hiervoor bepaalde, in voorkomend geval door een bevoegde rechterlijke instantie toch aansprakelijk worden geacht in enig geval, zal onze aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook in alle gevallen zijn begrensd tot maximaal het door ons aan opdrachtgever gefactureerde honorarium van de terzake doende opdracht.
20.           Addendum stronken verwijderen
20.1         Indien het verwijderen van stronken geoffreerd wordt dan beperkt zich dit tot het verwijderen van de verhoute delen  die direct onder de afgezaagde stam groeien tot een in de offerte aangegeven diepte. Tevens worden de oppervlakkig groeiende stabiliteitswortels verwijderd tot op een afstand van 25 centimeter van de boomstronk. Alle overige worteldelen worden niet verwijderd tenzij anders overeengekomen.
20.2         De freesresten bestaande uit grond en fijne houtdeeltjes worden niet door ons afgevoerd tenzij anders overeengekomen.
Slotbepaling
                Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen ABL en opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden of bepalingen daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden dan zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen, de overige voorwaarden en regelingen blijven voor zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing.
                Aldus op 22 januari 2008 vastgesteld.
                Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid-Limburg.

Algemene Bomendienst Limburg B.V.

Palenbergstraat 52
6415 RD Heerlen

Contactpersoon: Ron Pluijmaekers
Mail:
info@algemenebomendienstlimburg.nl
Tel: (045) 572 88 93
Mobiel: 06 10 92 55 18

KvK nummer: 14071195